Notaria Estañol

Compravenda PDF Imprimeix Correu electrònic

Qui pot adquirir un immoble al Principat?

Tots els andorrans i residents que acreditin la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals) poden adquirir immobles sense cap tipus de limitació.

Els no-residents poden adquirir béns immobles, prèvia autorització administrativa, sense cap tipus de limitació en el nombre vivendes, places d’aparcament i trasters o similars, locals comercials, així com tampoc existeix cap limitació en el nombre de parcel·les de terreny o xalets.

  Sense perjudici de les particularitats previstes per la normativa d’inversions estrangeres, hi ha limitacions en matèria d’adquisició de locals comercials per a les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, que per norma general no poden adquirir immobles al Principat. 

  També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

  Documents imprescindibles:

  • còpia autèntica del títol de propietat del transmitent.
  • passaport o document nacional d’identitat dels atorgants.
  • autorització d’inversió estrangera en immobles (adquirent que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent).
  • certificat d’inscripció al Registre d’inversions estrangeres (transmitent que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent).


  Les compra-vendes més habituals:

  1. Pisos o apartaments. Tot i que no és element indispensable per a l’atorgament de l’escriptura, es recomana exigir al venedor que aporti al notari, abans de firmar l’escriptura, el certificat que acrediti que està al corrent de pagament de les despeses de comunitat, el certificat del Comú de la parròquia justificatiu de la inexistència de deutes pendents amb l’Administració i el certificat o cèdula d’habitabilitat.

  Els drets i obligacions dels propietaris i ocupants de pisos o apartaments d’un edifici i, en general, el règim de comunitat que els és aplicable es regula en la llei 25/2008 per la que s’aprova el text refós de la llei de propietat horitzontal.

  2. Parcel·les de terreny. La normativa urbanística obliga a fer constar, en el moment de la transmissió, la classificació urbanística de la parcel·la objecte del contracte. Aquest extrem s’acredita mitjançant certificat que lliuren les corporacions comunals.

  Cas que la parcel·la que es pretengui adquirir estigui edificada és convenient que l’obra nova hagi estat prèviament declarada en escriptura. L’escriptura d’obra nova descriu l’edificació i incorpora els plànols, llicències de construcció i cèdula o certificat d’habitabilitat.

  Mitjans de pagament. En el cas de transmitents o adquirents que no puguin acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent, la llei d’inversió estrangera exigeix que el pagament i el cobrament s'efectuïn a través d’entitats bancàries autoritzades al Principat d'Andorra o entitats bancàries domiciliades en algun dels països que no siguin considerats no cooperatius en matèria de prevenció de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, definits pel Grup d'Acció Financera (GAFI), circumstància que s’haurà d’acreditar al notari autoritzant de l’escriptura.


  Impostos.

  1.- IMPOST DE RANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP): és un tribut de càrrec del comprador o adquirent. El tipus de gravamen és actualment del 4% i es calcula prenent com a base de tributació el valor real dels béns objecte de transmissió.

  Es pot gaudir d’exempció per adquisició de primera vivenda quan l’adquirent acrediti no excedir d’un determinat nivell de renda, la destini a vivenda habitual i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 4.11 LITP).

  2.- IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI): és un tribut de càrrec del comprador o adquirent. Totes les transmissions on el transmitent és un empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular. El tipus de gravamen és actualment del 4,5% i es calcula prenent com a base de tributació el preu dels béns objecte de transmissió.

  Es podrà aplicar un tipus de gravamen super reduït del 0% en aquells supòsits d'adquisició de primera vivenda quan l’adquirent acrediti no excedir d’un determinat nivell de renda, la destini a vivenda habitual i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 59.10 LIGI).

  3.- IMPOST SOBRE LES PLUSVÀLUES (ITPV): és un tribut de càrrec del venedor o transmitent. Totes les transmissions són actes subjectes. En ser un impost regressiu des d’un màxim del 15%, la data d’adquisició de l’obligat tributari serà la que determini el tipus de gravamen aplicable. Per aquelles transmissions en què el títol de propietat del transmitent té una antiguitat de més de 10 anys el tipus de gravament aplicable será del 0%.

  Es pot gaudir d’exempció per reinversió del producte de la venda en l’adquisició de la nova vivenda habitual en un termini no superior a un any (art. 4.10 LIPTI).


  Cadastre. El notari autoritzant està obligat a fer constar a l’escriptura que ha informat l’adquirent de l’obligació que té, al seu torn, de personar-se al Comú de la parròquia on radica l’immoble als efectes d’instar el canvi de titular.


  Descarrega el formulari de Transmissió de béns immobles


  Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura


  Sol·licituds i declaracions

  1.- Impostos

  Sol·licitud exempció ITP 1a adquisició i habitatge habitual i permanent (art. 4.11)

  Sol·licitud exempció plusvàlua per reinversió en nou habitatge habitual i permanent (art. 4.10)

  2.- Inversió estrangera

  Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera en immobles

  Declaració inversió estrangera

  Liquidació inversió estrangera

  Sol·licitud d'autorització d'altres formes d'inversions estrangeres

  Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera


  Legislació aplicable

  1.- Impostos

  Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

  Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

  Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

  Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

  Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

  Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

  Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

  Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

  Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

  Llei 11-2013 de modificació de la Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

  Llei 10/2014 de 3 de juny de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

  Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de 21-06-2012 de l’Impost General Indirecte

  Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte

  Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a)

  2.- Inversió estrangera

  Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

  Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

  3.- Altres

  Decret legislatiu del 7 de gener del 2009, de publicació del text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre

  Llei 29-2008, de l'11 de desembre, del cadastre

  Llei 31-2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

  Darrera actualització de dijous, 7 de gener de 2016 10:41
   

  Contacta'ns

  ADREÇA

  Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
  AD500 Andorra la Vella
  Tel. (+376) 80.12.80
  Fax. (+376) 80.12.81


  MAPA  HORARI

  Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


  FORMULARI DE CONTACTE

  El notari informa


  VEURE TOTS ELS ARTICLES

  Qui som?

  Josep Estañol Josep Estañol
  Notari

  Joan Joan Quimesó
  Oficial
  Contactar
  Silvia Sílvia Riva
  Oficial
  Contactar
  Jofre Jofre Yuste
  Oficial
  Contactar
  Mireia Mireia Gual
  Oficial
  Contactar
  Enric Enric García
  Reproducció i còpies
  Contactar
  Marga Margarida Faus
  Facturació
  Contactar
  Marta Marta Marín
  Administració
  Contactar
  Merce Mercè Prats
  Administració
  Contactar
  Laia Laia Codina
  Recepció
  Contactar
  Sofia Sofia Domingos
  Recepció
  Contactar

  Us trobeu a: Inici Compra-venda de béns immobles