Notaria Estañol

Acceptació d'herència PDF Imprimeix Correu electrònic

Quan mor una persona, els que creguin tenir dret a la seva herència han de tramitar (al país de la nacionalitat del difunt i també al de la seva darrera residència, si no coincideixen) l'obtenció d'un certificat de darreres voluntats, que és el document que permetrà saber si el difunt havia atorgat testament o no i, cas afirmatiu, quin és el darrer i vigent. Si d'aquests certificats es desprèn que el difunt no havia atorgat testament, procedirà tramitar la corresponent declaració d'hereus ab intestato (en el cas d'Andorra sempre davant la Batllia).

El testament o en el seu defecte la declaració d'hereus ab intestatoconstitueixen el títol de la successió.

Ara bé, per ser hereu no n'hi ha prou amb haver estat nomenat com a tal en el testament o en el document de declaració d'hereus: és necessari que el nomenat accepti l'herència (doncs també pot repudiar-la, cosa que succeirà, per exemple, si resulta evident al nomenat hereu que el difunt només ha deixat deutes).

L'acceptació pot ser feta de forma expressa o tàcita (aquesta darrera és la que resulta d'actes que suposen necessàriament la voluntat d'acceptar o que només es poden realitzar per qui ha estat investit de la condició d'hereu).

1) Característiques de l'acceptació i de la repudiació.

 • Són actes voluntaris i lliures: ningú està obligat a acceptar o repudiar (per bé que el cridat no pot repudiar l'herència en perjudici dels seus propis creditors: en aquest cas, aquests poden demanar judicialment que se'ls autoritzi a ells a acceptar-la en nom d'aquell)
 • No poden fer-se en part, a termini ni condicionalment.
 • Una vegada fetes són irrevocables.
 • Els seus efectes es retrotrauen al moment de la defunció del causant.
 • Si hi ha nomenada més d'una persona, cap d'elles està condicionada pel que facin les demés (poden unes acceptar l'herència i altres repudiar-la). 

2) Classes d'acceptació.

L'hereu pot acceptar l'herència pura i simplement o a benefici d'inventari.

 • Acceptació pura i simple: implica que l'hereu succeeix al difunt en tots els seus drets (excepte els personalíssims i els que, com l'usdefruit, són intransmissibles) i en totes les seves obligacions, passant a respondre d'aquestes il·limitadament (no solament amb el patrimoni de l'herència sinó també amb el seu propi). Aquest tipus d'acceptació només es pot recomanar quan el cridat a l'herència té la certesa de què l'actiu hereditari és de quantia superior al passiu.
 • Acceptació a benefici d'inventari: implica que la responsabilitat de l'hereu pels deutes del difunt queda limitada a l'import dels béns de l'herència (el patrimoni personal de l'hereu no respon dels deutes del difunt). Aquesta acceptació s'ha de fer sempre de forma expressa, requereix que l'hereu formalitzi en temps i forma l'inventari fidel i exacte dels béns de l'herència, amb citació de les persones que puguin resultar afectades (creditors i legataris de l'herència) i determina que l'herència passi a trobar-se en situació d'administració fins que s'hagin liquidat tots els deutes del causant i de l'herència (al final, l'hereu s'adjudicarà l'eventual romanent). Aquest tipus d'acceptació es recomana quan el cridat a l'herència té dubtes sobre la composició del cabal hereditari o tem que posteriorment puguin aparèixer deutes que ara desconeix.

3) Efectes de l'acceptació. En mèrits de l'acceptació els hereus adquireixen l'herència (en els termes indicats, segons hagin acceptat pura i simplement o a benefici d'inventari i en la forma, proporció i termes que resultin del títol de la successió) i han de procedir al pagament dels llegats que pugui haver ordenat el testador, a menys que aquest hagués encomanat aquesta tasca a un tercer (marmessor).


4) La comunitat hereditària i la partició.

Quan hi ha més d'un acceptant, per mentre els hereus no es reparteixin els béns i s'adjudiquin els lots que els hagin de correspondre, el total patrimoni integra una comunitat especial anomenada comunitat hereditària.

La seva especialitat consisteix en què els hereus tenen un dret sobre l'herència en conjunt però no tenen drets concrets sobre cap dels béns que la integren, atès que cap hereu, durant la comunitat, no sap quins béns concrets li seran finalment adjudicats (en una herència on hi hagi 3 hereus per parts iguals, mentre duri la situació de comunitat cap d'ells podrà vendre béns concrets, ni tan sols una tercera part sobre els mateixos, ja que tot i que li correspon una tercera part de l'herència, és possible que en el marc de la partició aquell bé concret resulti adjudicat a un dels altres dos cohereus).

Els actes de disposició requereixin ser atorgats per tots els hereus i els d'administració requeriran l'acord de la majoria.

Es tracta, però, d'una comunitat transitòria, ja que està predestinada a dissoldre's mitjançant la partició.

La partició posa fi a la situació de comunitat mitjançant el repartiment de l'herència entre els diversos hereus, en la forma, proporció i termes que resultin del títol successori (el testament o, en el seu defecte, la llei). Confereix a cada cohereu la propietat exclusiva dels béns que li han estat adjudicats. Quan es tracta de béns situats a l'estranger, el Notari andorrà aconsella formalitzar l'adjudicació davant fedatari públic del país on els béns estan situats.

Qui pot demanar la partició?

Cap cohereu està obligat a romandre en la comunitat hereditària: qualsevol d'ells pot demanar en qualsevol moment la partició de l'herència, a menys que el testador ho hagi prohibit en els termes que permeti la llei que regeix la successió. El mateix dret de demanar la partició assisteix a altres interessats, com ara el legatari de quota o el cònjuge vidu.

Qui pot fer la partició?

 • El testador, en el propi testament o, en alguns casos, fora d'ell.
 • El comptador-partidor nomenat pel testador o per la majoria dels hereus.
 • Els cohereus de comú acord. En aquest cas la poden fer com estimin convenient, fins i tot modificant el contingut del títol successori.
 • El Batlle (jutge) quan no es pugui dur a terme de cap de les maneres anteriors.

5) Ampliació d'herència o pagament de llegats. Pel cas que l'escriptura d'acceptació i manifestació d'herència s'hagi atorgat a l'estranger, els béns no inventariats de què el causant era titular a Andorra al temps de la seva defunció s'adjudiquen als seus beneficiaris en document separat: escriptura d'ampliació d'herència a favor de l'hereu si el bé no ha estat objecte d'especial atribució o, en cas contrari, escriptura d'acceptació i pagament de llegat.

El Notari precisarà una còpia autèntica de l'escriptura d'acceptació i manifestació d'herència legalitzada amb la Postil·la de la Haia i el certificat de darreres voluntats lliurat per la Cambra de Notaris del Principat. Aquest certificat el proporciona el propi Notari a partir del simple certificat de defunció. Si el certificat lliurat pel Registre d'últimes voluntats andorrà confirma que el títol successori que ha servit de base per a acceptar l'herència a l'estranger no ha estat revocat ni modificat al Principat, autoritzarà l'escriptura d'ampliació d'herència i, amb ella, l'adjudicació dels béns situats en territori andorrà.

6) Impostos. A Andorra no hi ha impost de successions.

Sense perjudici d'això, en les escriptures d'acceptació i manifestació d'herència s'ha de fixar el valor individualitzat de cadascun dels béns que s'adjudiquen, que serveix de base tributària per a calcular l’impost general indirecte i, respecte dels immobles, l'impost sobre les plusvàlues.

Darrera actualització de dijous, 27 de desembre de 2012 18:56
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Darreres voluntats Aceptació d'herència